REGULAMIN

§1 Definicje

Organizator: Nowe Perspektywy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie przy ul. Dojazdowa 17/5, 43-400 Cieszyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668670, kapitał zakładowy w wys. 5 000,00 zł, NIP: 548-268-06-50, REGON: 366627965.

Uczeń: osoba fizyczna, która zawarła umowę na świadczenie usług edukacyjnych oraz uiściła opłatę za kurs nauki języka angielskiego. Uczniem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeśli umowa na świadczenie usług edukacyjnych zostanie zawarta w jej imieniu przez jej przedstawiciela ustawowego.

Umowa: Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawierana pomiędzy Organizatorem a Uczniem

Nauczyciel: Osoba wskazana przez Organizatora do prowadzenia zajęć muzycznych

Zajęcia: Nauka gry na instrumentach lub śpiewu prowadzone przez Organizatora

Regulamin: Niniejszy Regulamin Szkoły Muzycznej Music Up

§2 Kontakt, adres do wnoszenia reklamacji

 1. Adres do korespondencji: ul. Dojazdowa 17/5, 43-400 Cieszyn
 2. Numer telefonu: 508 872 115
 3. Adres poczty elektronicznej: kontakt@musicup.pl

§3 Zakres usług

 1. Organizator organizuje zajęcia muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych indywidualnie dopasowane do potrzeb Uczniów.
 2. Kursy prowadzone są przez Lektorów języka angielskiego posiadających doświadczenie w nauce języków obcych.
 3. Organizator może oferować kursy specjalistyczne takie jak Praktyczny Kurs Wymowy Angielskiej oraz kurs z pełnym przygotowaniem gramatycznym. Realizacja kursów specjalistycznych odbywa się na podstawie umowy na świadczenie usług edukacyjnych oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Osoba zamierzająca wziąć udział w Kursie językowym organizowanym przez Organizatora lub jej przedstawiciel ustawowy jest obowiązana do zawarcia umowy na świadczenie usług edukacyjnych oraz do uiszczenia opłat związanych z uczestnictwem w Kursie. W razie rozbieżności postanowień umowy o świadczenie usług edukacyjnych i Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

§4 Organizacja zajęć

 1. Zajęcia prowadzone są przez cały rok.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia okresu przerwy w przeprowadzaniu kursów. O takiej przerwie Uczniowie zostaną poinformowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie także widoczna po zalogowaniu się do konta w systemie ActiveNow.
 3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w dniu i o godzinie ustalonej indywidualnie z Uczniem. Uczeń ma możliwość uczestniczenia w większej liczbie zajęć w tygodniu, za dodatkową opłatą według cennika dostępnego na stronie internetowej https://musicup.pl
 4. Zajęcia prowadzone są według ustalonego tygodniowego planu zajęć.
 5. Na wniosek Ucznia możliwe jest prowadzenie zajęć poza tygodniowym planem zajęć – ich koszt wskazany został w cenniku. Organizator nie gwarantuje dostępności terminu zajęć zaproponowanego przez Ucznia.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (online). W szczególnych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Organizatora, zajęcia mogą odbyć się w innym miejscu, np. indywidualnie w domu Ucznia lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku kursu skierowanego do personelu przedsiębiorcy.
 7. Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach liczących od 2 do 8 Uczniów.
 8. Jedna lekcja trwa 30, 45 lub 60 minut. Zajęcia grupowe trwają 90 minut.
 9. Organizator wykorzystuje własne pomoce dydaktyczne przygotowane przez Organizatora lub Nauczycieli.
 10. Organizator może korzystać z podręczników, których koszt ponosi Uczeń. Zasady odpłatności za podręcznik zostaną określone indywidualnie w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.
 11. W przypadku nieobecności Nauczyciela, Organizator wyznacza zastępstwo. Jeśli wyznaczenie zastępstwa nie jest możliwe Organizator odwołuje zajęcia i proponuje nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest, w miarę możliwości, co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych Organizator przekazuje informację o odwołaniu zajęć drogą telefoniczną bez konieczności zachowania 24-godzinnego terminu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nauczyciela prowadzącego zajęcia w trakcie Kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, po uprzednim poinformowaniu Ucznia.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia Nauczyciela prowadzącego innym Nauczycielem w przypadku wzięcia przez niego urlopu, zdarzeń losowych, choroby Nauczyciela, itp.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niemożności przeprowadzenia ich z powodów losowych, takich jak np. choroba czy wyjazd Nauczyciela. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do odrobienia zajęć w innym terminie bądź zwrotu pieniędzy.
 15. Organizator, przy organizowaniu kursu, korzysta z platformy ActiveNow wspomagającej zarządzanie zapisami na Kurs, zajęciami, płatnościami oraz komunikacją pomiędzy Organizatorem, Nauczycielami i Uczniami. Organizator, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczniów spółce Activenow sp. z o. o. Regulamin platformy jest dostępny pod adresem https://activenow.io/legal/.

§5 Obowiązki Ucznia

 1. Uczeń jest obowiązany do:
  1. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz stosowania się do jego postanowień
  2. terminowego uiszczania wszelkich opłat związanych z uczestnictwem w Kursie nauki gry na instrumencie lub śpiewu,
  3. punktualnego uczestnictwa w zajęciach,
  4. nierejestrowania zajęć w formie wideo lub audio
  5. informowania Organizatora o zmianie danych osobowych oraz adresu zamieszkania.
 1. Uczniowie są zobowiązani do obecności na zajęciach. Obecność na zajęciach zapisywana jest za pomocą platformy ActiveNow.
 2. Uczeń bez wcześniejszego zgłoszenia, może spóźnić się do 15 minut. W przypadku dłuższego spóźnienia Organizator lub Nauczyciel może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu lekcji. W takim wypadku opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.

§6 Wymogi techniczne dla lekcji online

 1. Zajęcia online stanowią alternatywną formę przeprowadzania lekcji w ramach kursu.
 2. Zajęcia online mogę zostać przeprowadzone przez Organizatora za zgodą Słuchaczy biorących w nich udział, na wniosek Słuchacza (w przypadku lekcji indywidualnej) lub wszystkich Słuchaczy w grupie.
 3. Dla prawidłowego korzystania z lekcji w formie online konieczne jest:
  1. Urządzenie pozwalające na transmisję i odbiór dźwięku lub obrazu i dźwięku z dostępem do Internetu
  2. Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox) w najbardziej aktualnej wersji,
  3. Zainstalowane klienta oprogramowania Discord
  4. Opcjonalnie: zainstalowanie aplikacji mobilnej JitSi Meet
 4. Zajęcia online odbywają się przy użyciu platformy strony https://meet.jit.si oraz aplikacji mobilnej JitSi Meet lub platformę Discord.
 5. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne wynikające z usterek oprogramowania, sprzętu oraz obciążenia sieci Internet. W przypadku wystąpienie problemów technicznych po stronie Słuchacza lub Lektora, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć, zajęcia mogą zostać odrobione przez tego Słuchacza w terminie późniejszym. Postanowienia §5 ust. 4 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§7 Płatność

 1. Opłaty za kurs ustalane są zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej https://musicup.pl/cennik/.
 2. Płatności można dokonywać:
  1. gotówką,
  2. przelewem na rachunek bankowy Organizatora Santander: XXXXX36 1090 1782 0000 0001 3412 3427,
  3. kartą kredytową i eprzelewem za pośrednictwem Dotpay.pl.
 3. Płatności realizowane są miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Wysokość opłaty miesięcznej jest uzależniona od ilości zajęć w miesiącu. Dokładna kwota za miesiąc kursu jest dostępna w systemie ActiveNow.
 5. W przypadku opóźnienia z dokonywaniem płatności Organizatorowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
 6. Organizator jest uprawniony do wprowadzania rabatów, obniżek i prowadzenia akcji promocyjnych wedle swojego uznania. Niezbędne informacje będą umieszczane przez Organizatora na jego stronie internetowej lub przesyłane Słuchaczom drogą mailową.
 7. W przypadku nabycia przez Słuchacza zestawu startowego, o którym mowa w §4 ust. 11 niniejszego Regulaminu, cena pierwszego miesiąca kursu ulegnie podwyższeniu o opłatę startową zgodnie z cennikiem.
 8. W przypadku rozpoczęcia udziału w kursie w trakcie trwającego kursu, opłata za kurs ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu przy uwzględnieniu zajęć, które się już odbyły w ramach kursu.
 9. Słuchacz, po zakończeniu cyklu szkoleniowego ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny cykl szkoleniowy.

§8 Rezygnacja z uczestnictwa i rozwiązanie umowy

 1. Słuchacz jest uprawniony do rezygnacji z kursu w dowolnym momencie jego trwania przy zachowaniu zasad i trybu rozwiązania umowy określonych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych oraz Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypowiedzenia może zostać skrócony w drodze pisemnego porozumienia Stron.
 3. Wypowiedzenie powinno zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem jego bezskuteczności.
 4. Słuchaczowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do zwrotu poniesionych przez niego kosztów za niezrealizowaną część kursu. Organizator może zatrzymać kwotę odpowiadającą faktycznie poniesionym przez niego kosztom związanym z realizacją kursu. Zwrot zostanie dokonany przelewem na rachunek bankowy Słuchacza bądź gotówką, w zależności od wyboru Słuchacza.

§9 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z umową Słuchacz może wnieść reklamację na piśmie na adres Organizatora lub elektronicznie na adres biuro@upyourenglish.pl. W reklamacji powinny zostać wskazane imię oraz nazwisko Słuchacza, zastrzeżenia i uwagi do świadczonej usługi oraz roszczenie, którego domaga się Słuchacz.
 2. W przypadku Słuchacza będącego konsumentem, Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną.
 3. W razie wniesienia reklamacji i nierozwiązania powstałego na jej podstawie sporu Organizator odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwane dalej Rozporządzeniem) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), przekazywanych Organizatorowi w związku z wykonaniem umów na świadczenie usług edukacyjnych oraz niniejszego regulaminu, jest Organizator – Nowe Perspektywy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie przy ul. Dojazdowa 17/5, 43-400 Cieszyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668670, kapitał zakładowy w wys. 5 000,00 zł, NIP: 548-268-06-50, REGON: 366627965, adres email: kontakt@musicup.pl.
 2. Dane osobowe Słuchaczy wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia)
  3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji umowy na świadczenie usług edukacyjnych oraz okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć w ramach realizacji tejże umowy, a także obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Podanie przez Słuchacza lub jego przedstawiciela ustawowego danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. Niepodanie przez Słuchacza lub jego przedstawiciela ustawowego niezbędnych danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez Organizatora usługi.
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest umowa, wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania tejże umowy.
 8. Administrator pozyskuje również dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.
 9. W przypadku gdy realizacja umowy wiąże się, z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, kwestie przetwarzania danych osobowych uregulowane zostaną odrębną umową.
 10. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Organizator przesyła Słuchaczom pocztą elektroniczną aktualną wersję Regulaminu po zmianach.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 4. Wszelka odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Słuchacza niebędącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości opłaty za kurs poniesionej przez Słuchacza.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
color
https://musicup.pl/wp-content/themes/quercus/
https://musicup.pl/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/h3714025/musicup.pl/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off